วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สถานที่อบรม หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเนคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
เวลา 09.00 – 16.00 น.

กลุ่มที่ 1
อบรมที่ศูนย์ภาษา ห้อง 206
ส - อา 1 - 2 ก.ค. 60
ส - อา 8 - 9 ก.ค. 60
ส – 15 ก.ค. 60
กลุ่มที่ 1
อบรมที่อาคาร 5 ห้อง 5-208.
(นำโน้ตบุ๊ค+ปลั๊กพ่วง มาด้วยทุกครั้ง)
อา 16 ก.ค. 60
ส - อา 22 - 23 ก.ค. 60
ส - อา 29 - 30 ก.ค. 60
กลุ่มที่ 2
อบรมที่อาคาร 5 ห้อง 5-208
(นำโน้ตบุ๊ค+ปลั๊กพ่วง มาด้วยทุกครั้ง)
ส - อา 1 - 2 ก.ค. 60
ส - อา 8 - 9 ก.ค. 60
ส – 15 ก.ค. 60
กลุ่มที่ 2
อบรมที่ศูนย์ภาษา ห้อง 206
อา 16 ก.ค. 60
ส - อา 22 - 23 ก.ค. 60
ส - อา 29 - 30 ก.ค. 60

ศูนย์ภาษา ลำดับที่ 59 ตามแผนที่ค่ะ