หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ขอแสดงความยินดี

หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 35 คนด้วยนะคะ
คณะวิทยากร
     ผศ.นิตยา  ธัญญพาณิชย์  โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
     ผศ.พุทธชาติ  ราชปรีชา   โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
     ผศ.เพียงใจ  ผลโภค      โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
   ผศ.ดร.เพ็ญพักตร  นภากุล โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
   ดร.ชุติมา  จันทรจิต       โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

    มอบวุฒิบัตร โดย ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น