หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ขอแสดงความยินดี

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 
กลุ่ม 1 จำนวน 50 คน
กลุ่ม 2 จำนวน 49 คน ด้วยนะคะ
         
 คณะวิทยากร   
        ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง      โปรแกรมวิชาหลักสุตรและการจัดการเรียนรู้
        ผศ.ดร.ณรงค์  กาญจนะ    โปรแกรมวิชาหลักสุตรและการจัดการเรียนรู้
        ผศ.ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์     โปรแกรมวิชาหลักสุตรและการจัดการเรียนรู้
        ผศ.อดุลย์ หวังจิ          ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
        ดร.พรรณี  ผุดเกตุ        อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น