หลักสุตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดี

หลักสุตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 
กลุ่ม 1 จำนวน 48 คน
กลุ่ม 2 จำนวน 49 คน ด้วยนะคะ
         
 คณะวิทยากร   
        ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง       โปรแกรมวิชาหลักสุตรและการจัดการเรียนรู้
        ผศ.ดร.ณรงค์  กาญจนะ     โปรแกรมวิชาหลักสุตรและการจัดการเรียนรู้
        ผศ.ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์      โปรแกรมวิชาหลักสุตรและการจัดการเรียนรู้
        ผศ.อดุลย์ หวังจิ           ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
        ดร.พรรณี  ผุดเกตุ         อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
        ดร.โสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช   โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น