หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู ขอแสดงความยินดี

หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 
กลุ่ม 1 จำนวน 50 คน
กลุ่ม 2 จำนวน 50 คน


คณะวิทยาการ ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ และ ดร.มะลิ  ประดิษฐแสง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น