หลักสุตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน ขอแสดงความยินดี

หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
กลุ่ม 1 จำนวน 49 คน
กลุ่ม 2 จำนวน 50  คน
     คณะวิทยากรโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา
                       ดร.ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรานนท์
                       ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
                       ดร.กนกกร   ศิริสุข
                       ผศ.กรุณา    แดงสุวรรณ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น