เอกสารประกอบการสมัคร และสถานที่รับสมัคร

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนมาสมัครนะคะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

ยื่นใบสมัครที่ อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 ห้องสำนักงาน


เอกสารประกอบการสมัครอบรม 9 มาตรฐาน
(เอกสาร 1 ชุด ต่อ 1 มาตรฐาน)


1. ¨แบบฟอร์มใบสมัคร (1 มาตรฐาน/1ใบ)
2. ¨สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน
     ทดสอบและฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ¨สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง   
     สำเนาถูกต้อง
4. ¨สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ¨สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
6. ¨หลักฐานค่าสมัครมาตรฐานละ 2,000 บาท 

ดาวน์โหลด   Æแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น